strona główna  |  o nas  |  godziny otwarcia  |  kontakt     
2020-02-23

Jesteś tutaj

RODO w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach

  INFORMACJA
  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

  I. Administrator danych.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice będący dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach, ul. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice, tel./faks: +48 32 336-13-90, e-mail: biblioteka@gbp.ornontowice.pl 

  II. Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1. pod adresem poczty elektronicznej:  iod@gbp.ornontowice.pl
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

  III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez administratora  obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie prawnym i publicznym Administratora.
  2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
  3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

  IV. Odbiorcy danych osobowych.

  Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

  V. Okres przechowywania danych osobowych.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

  VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

  VII. Prawo do cofnięcia zgody.

  Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

  VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
  1) ustawowym,
  2) umownym,
  3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
  2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

  X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Wszystkie prawa zastrzeżone | projekt: PLAYSTOP.PL L | strona główna | o nas | napisz do nas | kontakt


  Strona internetowa został‚a zrealizowana ze ś›rodków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.
  -A A +A